Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 41 W KRAKOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola NR 41 w Krakowie.

§ 2

Rada Rodziców działa na podstawie:
Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz 425 z 1991r. z późn. zm.), z 2005r. Nr 17 poz. 141 z późniejszymi zmianami. Nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 542. z dnia 9 maja 2007 r. Statutu Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie.

§ 3

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym placówkę.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 4

Współdziałania z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

§ 5

Uczestniczenie w życiu Przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

§ 6

Współudział w bieżącym i perspektywicznym programie pracy Przedszkola.

§ 7

Współudział w realizacji Programu Wychowawczego oraz zadań opiekuńczo – wychowawczych.

§ 8

Uczestniczenie w planowaniu wydatków Przedszkola.

§ 9

Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Przedszkola, zwłaszcza na działalność wykraczającą poza podstawy programowe.

§ 10

Zachęcanie rodziców do wykonywania prac społecznych na rzecz Przedszkola w formie pomocy przy remontach, naprawie urządzeń, pomocy dydaktycznych itp.

§ 11

Udział (w miarę posiadanych możliwości i środków) w organizowaniu działalności kulturalnej i artystycznej w Przedszkolu.

§ 12

Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Przedszkola.

§ 13

Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

Rozdział III

Kompetencje Rady Rodziców

§ 14

Rada Rodziców uchwala:
a) regulamin swojej działalności,
b) plan działania i plan finansowy Rady Rodziców,
c) program wychowawczy i program profilaktyki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
Rada Rodziców opiniuje:
a) podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;
b) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu, opracowany w odpowiedzi na zalecenia powizytacyjne;
c) projekt planu finansowego przedszkola;
d) pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego (na wniosek Dyrektora).
Rada Rodziców wnioskuje:
e) do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny – w sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola;
f) o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Rozdział IV
Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

§ 15

Kadencja Rady trwa 1 rok.
Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Przedszkolu. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału:
1) Jeden oddział reprezentuje jeden rodzic.
2) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
Rada Rodziców powołuje Prezydium w skład, którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz (protokolant), Skarbnik.
Przewodniczący Prezydium zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców, które odbywają się dwa razy w ciągu semestru. Z uwagi na potrzeby Przedszkola zebrania Rady mogą być zwołane także na wniosek Dyrektora lub 1/3 członków Rady Rodziców. Rada może powiększyć liczbę swoich członków o przedstawicieli z Rad Oddziałowych w celu np. powołania Komisji Rewizyjnej. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
Przewodniczący ustępującej rady Rodziców lub osoba upoważniona przekazuje Przewodniczącemu nowej Rady pełną dokumentację związaną z działalnością Rady sporządzając protokół zdawczo – odbiorczy.

§ 16

Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
– złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
– odwołania Rady Rodziców, jej Prezydium lub jednego z członków z powodu nie wywiązania się z nałożonych obowiązków na wniosek rodziców lub jednego z członków Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów na zebraniu Rady Rodziców.

§ 18

Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
– indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady Rodziców,
– zgłoszenie kandydatury przez członka Rady Rodziców, Dyrektora Przedszkola lub rodziców,
– wyborów uzupełniających do grup Rad Rodziców.

§ 19

Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta za zgodą 75% członków Rady.

Rozdział V
Zadania członków Prezydium Rady Rodziców

§ 20

Zadania Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców:
a) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,
b) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Rodziców projektu Planu Pracy wraz z Planem Finansowym (preliminarzem wydatków) na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego Programu Wychowawczego i Planu Pracy Przedszkola,
c) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców i Prezydium oraz włączanie ich do realizacji Planu Pracy Rady,
d) zwołanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców wg, zaplanowanego harmonogramu,
e) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
g) kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą Rady Rodziców,
f) przekazanie opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności Przedszkola,
g) zatwierdzanie dokumentów finansowych do realizacji

§ 21

Zadania Skarbnika Rady Rodziców
a) czuwanie nad rytmiczną realizacją Planu Finansowego Rady i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,
b) prowadzenie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców,
c) kontrolowanie na bieżąco prawidłowej realizacji dokumentów finansowych Rady Rodziców,
d) składanie sprawozdań Radzie Rodziców z działalności finansowej Rady i z wykonania Planu Finansowego na zakończenie roku szkolnego,
e) zatwierdzanie dokumentów finansowych do realizacji.

§ 22

Zadania Sekretarza Rady Rodziców:
a) zapewnienie właściwej organizacji prac Rady Rodziców,
b) protokołowanie zebrań.

§ 23

Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:
a) czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych członków Prezydium Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, Regulaminem Rady i uchwałami Rady Rodziców,
b) dokonanie dwa razy w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców,
c) składanie rocznych sprawozdań ze swej pracy wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Rozdział VI
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

§ 24

Działalność finansową Rady Rodziców nadzoruje Komisja Rewizyjna (2 lub 3 osoby) wybierane na pierwszym zebraniu Rady. Fundusze Rady Rodziców powstają ze: – składek rodziców, – wpływów od instytucji, organizacji, przedsiębiorstw lub osób prywatnych, – imprez dochodowych organizowanych przez Radę Rodziców.

§ 25

Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców lub na podstawie podjętej uchwały przez Radę Rodziców.

§ 26

Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.

§ 27

Fundusze Rady Rodziców i obrót gotówkowy jest księgowany i odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.

§ 28

Rada Rodziców ustala Plan Finansowy (preliminarz wydatków) na okres roku szkolnego na podstawie wniosków do preliminarza Dyrektora Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej. Wszelkie zmiany w zatwierdzonym preliminarzu wydatków odbywają się w formie aneksu zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców.

§ 29

Fundusze Rady Rodziców mogą być przekazywane na: – zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, – wyposażenie Przedszkola, – finansowanie koncertów, teatrzyków i wycieczek, – dofinansowanie imprez okolicznościowych, – upominków dla dzieci, – inne wskazane w rocznym preliminarzu zadania.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 30

Rada upoważnia Dyrektora Przedszkola do dysponowania funduszami Rady Rodziców jedynie w zakresie i w wysokości wskazanej w rocznym preliminarzu wydatków (preliminarze wydatków mogą być sporządzane na krótszy okres np. półrocze/kwartał).

§ 31

W zebraniu Rady Rodziców powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.

§ 32

Walne Zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców

§ 33

Jeżeli uchwały są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub interesami Przedszkola, Dyrektor może zawiesić ich wykonanie.

§ 34

Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców mogą być podjęte tylko w formie uchwały, przegłosowane zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.

§ 35

Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady rodziców.

§ 36

Na zaproszenie Przewodniczącego w zebraniu może uczestniczyć Dyrektor Przedszkola z głosem doradczym, członkowie Rady Pedagogicznej lub inni rodzice nie będący członkami Rady bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 37

Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu lub tworząc uchwały w formie odrębnych dokumentów. Protokół z posiedzenia Rady Rodziców sporządza sekretarz (protokolant) lub osoba wyznaczona przez prowadzącego zebranie. Protokół z każdego posiedzenia rady jest sporządzany w ciągu 7 dni. Podpisuje go przewodniczący i sekretarz (protokolant). Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do
zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu Rady. Na następnym spotkaniu Rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

§ 38

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia na zebraniu Rady Rodziców – 07.03.2017r.