Opłaty za przedszkole

Zgodnie z umową zawartą z dyrektorem przedszkola, opłatę za przedszkole należy uregulować z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8:00 – 13:00.

W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń rodzice płacą 1 zł, 0,50 zł w przypadku posiadania krakowskiej karty rodzinnej lub 0 zł w przypadku dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat za przedszkole to:

Opłaty za przedszkole –  dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Numer konta: 92 1020 2892 0000 5102 0626 5047

Tytułem: P41/imię i nazwisko dziecka/pesel dziecka/

W przypadku zaległości w opłatach za usługi przedszkola, w ostatnim dniu danego miesiąca dziecko zostanie skreślone z listy korzystających z przedszkola a umowa ulega rozwiązaniu. Dzieci 5- i 6-letnie realizujące obowiązek rocznego  przygotowania przedszkolnego w przypadku zaległości za przedszkole są przepisywane na bezpłatne 5 godzin.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LXXXI/1256/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/258/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).

UCHWAŁA NR LXII/1374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.