Procedura odbierania dziecka z przedszkola

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI

Z SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 41

 

Podstawa prawna:

 • Statut Samorządowego Przedszkola nr 41 § 14 Zasady przyjmowania i odbierania dzieci z przedszkola.
 • Zasady BHP

 

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek osobistego odbierania dziecka z przedszkola z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. Dzieci mogą być wyjątkowo odbierane z przedszkola przez inne upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) osoby, które mogą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo i są pisemnie upoważnione. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola.
 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w drodze z przedszkola do domu.
 4. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko w szatni przedszkola przy odbiorze od momentu wyjścia dziecka z sali dydaktycznej.
 5. W przypadku zgłoszenia się po odbiór dziecka osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu uniemożliwiające sprawowanie opieki nad dzieckiem lub osoby nieupoważnionej do odbioru – dziecko nie zostanie oddane pod jej opiekę.
 6. W wypadku, o którym mowa w pkt. 5, nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę.
 7. W przypadku braku kontaktu z innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel może oddać dziecko jednostce powołanej do opieki nad dziećmi porzuconymi, np. Policyjnej Izbie Dziecka
 8. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola najpóźniej do godz. 17.30. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy przedszkola jest taka sama jak w pkt.
 9. W przypadku braku kontaktu z innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel może oddać dziecko jednostce powołanej do opieki nad dziećmi porzuconymi, np. Policyjnej Izbie Dziecka
 10. Życzenia Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców muszą być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do informowania przedszkola o nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 dnia bieżącego oraz niezwłocznie o zmianach telefonów kontaktowych i adresu zamieszkania.

 

Załącznik nr 1 do procedury odbierania dzieci z Przedszkola 41

Upoważnienie dziecka do odbioru przez osoby inne niż rodzice lub prawni opiekunowie.

 

Kraków, 26.01.2017r.                                                                                  Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie

mgr Małgorzata Opryszek