Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola

 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 41

Podstawa prawna:

  • Statut Samorządowego Przedszkola nr 41 14 Zasady przyjmowania i odbierania dzieci z przedszkola.
  • Zasady BHP

 

 

  1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek osobistego przyprowadzania dziecka z przedszkola z zastrzeżeniem pkt.2.
  2. Dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane do przedszkola przez inne upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) osoby, mogące zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo i są upoważnione. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola.
  3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.
  4. Rodzice powinni przyprowadzać dzieci korzystające ze śniadania najpóźniej do godz. 8.30 bez śniadania do 9.00.
  5. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są oddać dziecko bezpośrednio pod opiekę osobie dyżurującej w szatni przedszkola.
  6. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko w szatni przedszkola do momentu przekazania dziecka pod opiekę pracownikowi obsługi lub nauczycielowi oraz od momentu wyjścia dziecka z sali dydaktycznej przy odbiorze.
  7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do informowania przedszkola o nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 dnia bieżącego oraz niezwłocznie o zmianach telefonów kontaktowych i adresu zamieszkania.

 

 

 

 

 

 

Kraków, 26.01.2017r.                                                                   Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie

mgr Małgorzata Opryszek