Przedszkole Ogłoszenia

23Paź2020

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Uprzejmie Państwa informuję, iż na stronie internetowej PSSE w Krakowie znajduje się komunikat dla osób, które poinformowano o obowiązku odbywania kwarantanny: https://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2003&catid=20&Itemid=101.

Wyjaśniono w nim szczegółowo, że do usprawiedliwienia nieobecności w pracy jak i wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby – w przypadku osoby, która nie otrzymała fizycznie decyzji o obowiązku poddania się kwarantannie – wystarczające jest oświadczenie tej osoby, składane w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny (nie jest wymagane przedstawienie w późniejszym czasie decyzji lub zaświadczenia wydanych przez PPIS w Krakowie).

Wskazuję jednocześnie, że w przypadku skierowania danej osoby do odbywania izolacji przez lekarza POZ, w związku z potwierdzonym u niej zakażeniem, wystawiane jest jej zwolnienie lekarskie.

z poważaniem

Adam Jędrzejczyk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie”

21Paź2020
Miło mi poinformować, że nasze Przedszkole ponownie uzyskało Certyfikat „Bezpieczna Placówka Oświatowa” oraz zostało umieszczone na ogólnopolskiej liście placówek oświatowych, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich podopiecznych.
Jako Dyrektor Przedszkola podejmując codzienne decyzje zawsze na pierwszym miejscu stawiam zdrowie i życie moich wychowanków oraz pracowników.
W przedszkolu zostało wprowadzonych wiele procedur, które są aktualizowane zgodnie z Przepisami Prawa oraz zgodnie z wytycznymi MEN, a w obecnym czasie również z zaleceniami  GIS i MZ.  W trosce o zdrowie psychiczne naszych dzieci i pracowników od trzech lat realizowana jest w Przedszkolu innowacja „W krainie emocji”.
Przy okazji zachęcam wszystkich Rodziców, aby swoją postawą i działaniami przyczyniali się do dobrej, zdrowej atmosfery w drugim domu swoich pociech – Przedszkolu.
Małgorzata Opryszek
/Dyrektor Przedszkola/
20Paź2020

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącymi:

  • zapobiegania zakażeniom koronawirusem
  • postępowania w przypadku niepokojących objawów
  • zasad postępowania w trakcie kwarantanny
  • ochrony seniorów.

1. Plakat_ogólny

2. Plakat_szpitale

3. Plakat_rozkladowka

4. Plakat_kwarantanna

5. Plakat_seniorze zadbaj o siebie

6. Plakat_informacje dla seniorów

7. Plakat_informacja dla obcokrajowców

8. Plakat_zasady kwarantanny

23Wrz2020

Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole41.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017

Data ostatniej aktualizacji: 2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu,
  • brak dostępności klawiatury,
  • brak opisów zdjęć.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie (www.przedszkole41.krakow.pl) można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Opryszek, dyrektorp41.krakow@gmail.com, 12 395 75 01 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie , znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=580&mmi=21558).

24Sie2020

Szanowni Rodzice,

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowki i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas wystosowali specjalny list do rodziców. List dotyczy zachęty do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. Narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół. List i parę słów o aplikacji umieszczam poniżej.

Zachęcam do pobrania aplikacji.

List MEN i GIS do rodziców

Aplikacja ProteGO Safe

Z poważaniem

/Małgorzata Opryszek Dyrektor Przedszkola/