Rekrutacja do przedszkola na Rok Szkolny 2019/2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że w dniach od 27.05 – 04.06.2019 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Przyjmowanie wniosków w godzinach otwarcia sekretariatu.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej jest złożenie wniosku dostępnego w sekretariacie przedszkola lub poniżej. Wniosek składany jest wyłącznie w formie papierowej (bez rejestracji w systemie elektronicznym). W przypadku składania wniosku w pierwszym etapie rekrutacji wystarczy podejść do sekretariatu i zgłosić chęć udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Kryteria rekrutacji znajdują się poniżej

KRYTERIA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2019 wniosek_o_przyjecie_do_samorzadowgo_przedszkola_oddzialu_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej

Szanowni Państwo, 

 

Rekrutacja do przedszkola odbywa się poprzez portal Formico (https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action).

Wnioski przyjmowane będą od 01 marca (piątek) do 29 marca (piątek) w godzinach:

Poniedziałek i środę od 9:00 do 17:00

Wtorek, Czwartek i Piątek od 7:00 do 15:00

Elektroniczny zapis dziecka nie zwalnia rodzica od obowiązku dostarczenia w terminie, karty papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi (samotne wychowywanie, niepełnosprawność, nadzór Kuratora, Krakowską Kartę 3+, zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka, oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa) należy dostarczyć wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

Terminarz rekrutacji:

Lp. Rodzaj czynności  

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

1 – 29 marca 2019 r.

 

27 maja – 4 czerwca 2019 r.

 

2.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  

do 1 kwietnia 2019 r.

 

do 5 czerwca 2019 r.

 

3.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 kwietnia 2019 r. 19 czerwca 2019 r.
 

4.

 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

29 kwietnia – 10 maja 2019 r.

 

21 – 27 czerwca 2019 r.

 

5.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13 maja 2019 r. 28 czerwca 2019 r.

 

 

Kryteria naboru:

Kryterium Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty1)
Kryteria główne
Dziecko z rodziny wielodzietnej2) Oświadczenie o wielodzietności kandydata 22
Dziecko niepełnosprawne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 22
Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) 22
Kryteria dodatkowe
Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego4) Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica 6
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli5) 5
Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków6) Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 4
Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola5) 3
Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka, w przypadku gdy przedszkola wskazane na pierwszym miejscu na liście preferencji we wnioskach rekrutacyjnych dzieci są różne 2
Dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny Orzeczenie sądu rodzinnego ustalającego nadzór kuratora lub jego kopia; zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta 1

 

1) punkty sumują się

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców

5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej