Rekrutacja do przedszkola na Rok Szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

Rekrutacja odbywa się poprzez portal Formico (https://www.krakow.formico.pl).

Wnioski przyjmowane są od 01 marca (poniedziałek) do 31 marca (wtorek) w godzinach:

Poniedziałek od 9:00 do 17:00

Wtorek, Środa, Czwartek i Piątek od 7:00 do 15:00

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi (samotne wychowywanie, niepełnosprawność, piecza zastępcza, Krakowską Kartę 3+, zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka, oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa, zaświadczenie o szczepieniach) należy dostarczyć wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy, aby wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi przesłać mailem (skan lub zdjęcie) na adres przedszkola sprzedszkole41@gmail.com.

Ważne, żeby na wniosku widoczne były oba podpisy rodziców (nie dotyczy osób samotnie wychowujących)

Terminarz rekrutacji:

Data Zdarzenie
18.02-28.02 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora
01.03-31.03 Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach – w godzinach określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły

przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 02.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00)

01.03-1.04 Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
23.04 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach
26.04-07.05 Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora
10.05 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
Rekrutacja uzupełniająca
24.05-01.06 Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)
24.05-02.06 Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
18.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
21.06-25.06 Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia
28.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniajaca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Kryteria rekrutacji:

Kryterium Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty1)
Kryteria główne
Dziecko z rodziny wielodzietnej2) Oświadczenie o wielodzietności kandydata 22
Dziecko niepełnosprawne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 22
Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) 22
Kryteria dodatkowe
Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało

zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych

zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało

poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień

ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku

z przyczyn zdrowotnych

ze względu na wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19  poprzez m.in. ograniczenie wizyt Rodziców w osradkach zdrowia wystarczającym dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium dotyczącego szczepień jest oświadczenie rodzica lub książeczka szczepień

7
Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego4) Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica 6
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli5) 5
Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków6) Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 4
Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola5) 3
Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka, w przypadku gdy przedszkola wskazane na pierwszym miejscu na liście preferencji we wnioskach rekrutacyjnych dzieci są różne 2

1) punkty sumują się

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców

5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

Regulamin rekrutacji